نبشی ساده آلومینیومی 30*60

نبشی ساده آلومینیومی 40 در 80

نبشی ساده آلومینیومی 40*40

نبشی ساده آلومینیومی 45 در 90

نبشی ساده آلومینیومی 45*45

نبشی ساده آلومینیومی ۳۰ در ۳۰

نبشی ساده ذوب مجدد ضخامت 5 میل

نبشی ساده فابریک ضخامت 3 میل