پایه تراز ام 10 زاویه دار کفی 60 طول پیچ 100

پایه تراز ام 10 طرح استیل کفی 50 طول پیچ 35

پایه تراز ام 10 طرح استیل کفی 60 طول پیچ 100

پایه تراز ام 10 پلاستیکی کفی 37 ارتفاع 27

پایه تراز ام 6 پلاستیکی کفی 23 طول پیچ 17

پایه تراز ام 8 طرح استیل کفی 50 طول پیچ 30

پایه تراز ام 8 طرح استیل کفی 60 طول پیچ 100

پایه تراز ام 8 پلاستیکی کفی 37 طول پیچ 27

پایه تراز ام 8 پلاستیکی کفی 50 طول پیچ 35

پایه تراز پلاستیکی ام 10 کفی 50 طول پیج 35