نبشی دیواره دار 20*20 ارتفاع 25

نبشی دیواره دار 20*20 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار 30*30 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار 30*30 چینی

نبشی دیواره دار 40*40 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار 45*45 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار 45*45 چینی

نبشی دیواره دار یکطرفه 30*30 ارتفاع 60 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار یکطرفه 40*40 ارتفاع 80 با پرداخت سطحی

نبشی دیواره دار یکطرفه 45*45 ارتفاع 85 با پرداخت سطحی