نبشی دیواره دار (10)

نبشی ساده آلومینیومی (8)

نبشی مخفی آهنی (فارسی بر) (7)

نبشی مخفی داخلی (زاماکی) (6)