بست روکار (ساپورت) 135 درجه (3)

بست روکار (ساپورت) L ال (5)

بست روکار (ساپورت) T تی (4)

بست روکار (ساپورت) صلیبی (1)

نبشی مخفی زاماک سه طرفه (3)

نبشی دیواره دار (10)

نبشی ساده آلومینیومی (8)

نبشی مخفی آهنی (فارسی بر) (7)

نبشی مخفی داخلی (زاماکی) (6)